Promocje
Płytki z cegły- BIAŁE+pakiet akcesoriów
Płytki z cegły- BIAŁE+pakiet akcesoriów
78,35 zł 63,30 zł
szt.
Płytki ceglane Zagłębie Ruhry 28.20
Płytki ceglane Zagłębie Ruhry 28.20
99,00 zł 89,00 zł
szt.
Płytki ceglane Zagłębie Ruhry 28.26 (00)
Płytki ceglane Zagłębie Ruhry 28.26 (00)
109,00 zł 99,00 zł
szt.
Płytki z cegły - stary mur
Płytki z cegły - stary mur
44,95 zł 39,50 zł
0,5 m2
Płytki ceglane Lico Kujawskie Industrialne
Płytki ceglane Lico Kujawskie Industrialne
61,93 zł 52,70 zł
szt.
Płytki ceglane Lico Kujawskie
Płytki ceglane Lico Kujawskie
61,93 zł 52,70 zł
szt.
Płytki ceglane Lico Kujawskie Toskańskie
Płytki ceglane Lico Kujawskie Toskańskie
61,93 zł 52,70 zł
szt.
Płytki ceglane Luxemburg + Akcesoria Gratis
Płytki ceglane Luxemburg + Akcesoria Gratis
109,00 zł 99,00 zł
szt.
Płytki ceglane Mirsk 15.00 (08)
Płytki ceglane Mirsk 15.00 (08)
59,95 zł 54,45 zł
szt.
Płytki z cegły - lico klasyczne
Płytki z cegły - lico klasyczne
74,50 zł 64,50 zł
0,5 m2
Płytki z cegły - lico toruńskie
Płytki z cegły - lico toruńskie
54,90 zł 44,50 zł
0,5 m2
 
Promocja "Wiosenne sprzątanie ze starecegly.com" - Regulamin 0
Promocja "Wiosenne sprzątanie ze starecegly.com" - Regulamin

Regulamin Promocji "Wiosenne porządki ze starecegly.com"

 

Regulamin promocji „Wiosenne porządki ze Starecegly.com” 

§1
Definicje

 Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 

 

 1. Produkt za 1 gr – produkt, który Uczestnik otrzyma w cenie 1 gr przy zakupie z Produktem promocyjnym w terminie 21 dni od złożenia zamówienia. W zależności od kwoty złożonego zamówienia jest to:
 2. Organizator – "ITA POLAND" SPÓŁKA CYWILNA JAROSŁAW LEŚNIAK, ŁUKASZ GERKE z siedzibą w Toruniu, przy ul. Polna 65, 87-100 Toruń, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000858875, której nadano numer identyfikacyjny NIP 8792724998, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, w całości opłaconym. 
  • od 1000 zł otrzymają mop marki Vileda UltraMax Box lub,
  • od 2000 zł otrzymują myjkę parową Karcher 1.633-203.0 lub,
  • od 3000 zł otrzymują odkurzacz Karcher WD2 1.629-761.0.
   Z zastrzeżeniem możliwości zmiany przyznawanego Produktu za 1 gr na produkt o zbliżonej wartości oraz funkcjonalności
 3. Produkt promocyjny – wszystkie produkty na sprzedaż dostępne w sklepie internetowym oraz stacjonarnym starecegly.com
 4. Próg zamówienia – przekroczona kwota zamówienia: 1000 PLN, 2000 PLN, 3000 PLN.
 5. Uczestnik – pełnoletnia osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski.
 6. Strona internetowa – strona WWW o adresie https://starecegly.com/ utrzymywana przez Organizatora w celu bieżącej obsługi promocji oraz komunikacji z Uczestnikiem w sprawach dotyczących promocji.

§2
Postanowienia ogólne

 1. Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem. 
 2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 2021-05-24, godz. 00:00 do dnia 2021-05-30, godz. 23:59 lub do wyczerpania zapasów. 
 3. Celem promocji jest umożliwienie zakupienia Produktu promocyjnego razem z Produktem za 1 gr, możliwie największej liczbie Uczestników, z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych w §4 niniejszego regulaminu.

§3
Zasady promocji

 1. Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest jeden produkt wymieniony w pkt. 2, §1 dodany do zamówienia jako Produkt za 1 gr przy zakupie Produktu promocyjnego.
 2. Aby skorzystać z promocji, Uczestnik musi złożyć zamówienie za minimum 1 000 PLN lub 2 000 PLN, lub 3 000 PLN.
 3. Produkt za 1 gr wysyłany jest do Uczestnika w terminie 14 dni po złożeniu i opłaceniu przez Uczestnika zamówienia.

§4
Ograniczenia akcji promocyjnej

 1. Ilość produktów dostępnych w niniejszej promocji jest ograniczona do 50-ciu pierwszych klientów, którzy przekroczą Progi zamówienia.
 2. Możliwość zakupu jest ograniczona do maksymalnie 1 zamówienia produktu promocyjnego w ramach trwania akcji promocyjnej. 
 3. Nie udziela się dodatkowych rabatów w przypadku zakupu produktów objętych promocją. 
 4. W przypadku skorzystania z prawa zwrotu Produktu promocyjnego, zwrotowi podlega także Produkt za 1 gr. 
 5. Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika od umowy może powodować utratę rabatów lub przywilejów przyznanych Uczestnikowi tytułem udziału w promocji.
 6. Powyższe założenia w żaden sposób nie ograniczają praw Uczestnika do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 
 7. Z uwagi na definicję Uczestnika zawartą w § 1 ust. 4 niniejszego regulaminu, nie można wziąć udziału w promocji na podstawie zakupu, który nie jest dokonywany w charakterze konsumenta. Za taki zakup uważane są zamówienia:
  a. Przy których kupujący, podający się za konsumenta, w krótkim czasie kupuje wiele towarów (zwłaszcza, gdy są to takie same towary), w sposób odbiegający od zwyczajowego sposobu kupowania towarów przez konsumentów;
  b. Przy których kupujący, podający się za konsumenta, po zrealizowaniu zamówienia (odbiorze towaru) dalej odsprzedaje przedmiot zamówienia w celu zarobienia na tym. 
 8. W przypadku, gdy zakup (zamówienie) zgodnie z powyższym nie jest dokonywany przez kupującego w charakterze konsumenta, choćby kupujący się za konsumenta podawał, Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia na promocyjnych warunkach, wstrzymać realizację takiego zamówienia (zakupu) albo też domagać się zapłaty ceny za zamówienie z pominięciem promocyjnych warunków – zwłaszcza, gdy już po dostawie przedmiotu zamówienia Organizator dowiedział się okolicznościach przemawiających za tym, że kupujący nie działał w charakterze konsumenta. 

 

§5
Reklamacje

 1. Reklamacje można składać w dowolny sposób, np. korzystając z live chatu zamieszczonego na stronie: https://starecegly.com. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji osoby składającej reklamację, jak również opis podstawy reklamacji. 
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją zwrotną, która zostanie przesłana Uczestnikowi w zależności od wybranej przez Uczestnika formy złożonej reklamacji, na piśmie lub na adres poczty elektronicznej, z którego została zgłoszona reklamacja.
 4. Przy rozpatrywaniu reklamacji, Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego. Niezależnie od możliwości wszczęcia postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym oraz prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r.

§6
Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania promocji opisanej w niniejszym regulaminie. Dane osobowe Uczestników, którzy złożyli reklamację dotyczącą promocji są przetwarzane w celu rozpatrzenia ich reklamacji. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby przeprowadzenia promocji znajdują zastosowanie Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej https://starecegly.com, które są dostępne na https://starecegly.com/pl/i/Rodo-i-dane-osobowe/19

§7
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2021-05-23.
 2. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania promocji w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej: https://starecegly.com w sekcji “BLOG”. 
 3. W przypadku, gdy jest to konieczne dla realizacji celu promocji oraz ochrony praw innych Uczestników do skorzystania z promocji, Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające, aby usunąć ewentualne wątpliwości co do tożsamości osoby składającej zamówienie, związku zamówienia z prowadzoną działalnością gospodarczą, autentyczności danych osobowych podanych w zamówieniu, czy też zgodności postępowania osoby składającej zamówienie z niniejszym regulaminem. Organizator może zwłaszcza zwrócić się do osoby, która złożyła zamówienie, o podanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania dodatkowych informacji i/lub złożenia oświadczeń związanych z udziałem w niniejszej promocji, np. dotyczących tego, czy zakup rzeczywiście został dokonany w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w promocji osób, co do których stwierdzono, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, naruszenie postanowień niniejszego regulaminu, np.:
  a. 
  dokonywanie zakupów (składanie zamówień) w ramach promocji jedynie pozornie w charakterze konsumenta, a w rzeczywistości w sposób sprzeczny z celem promocji, np. przy użyciu fikcyjnych danych osobowych lub danych osobowych innej osoby bez jej zgody, lub 
  b. prowadzenie działań, które mają na celu obejście niniejszego regulaminu, zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania promocji. W przypadku stwierdzenia, że zamówienie zostało złożone z naruszeniem lub obejściem niniejszego regulaminu (zwłaszcza, gdy zostało złożone w celu związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą), osoba, która je złożyła może zostać wykluczona z udziału w promocji, a zamówienie może zostać zrealizowane z pominięciem promocyjnych warunków opisanych w niniejszym regulaminie. 
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulamin sklepu internetowego znajdującego się na stronie https://starecegly.com/pl/i/Regulaminy/14
 6. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania ) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 847).
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  a. zmiana przepisów prawa mających zastosowanie do Promocji lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, gdy zmiana Regulaminu jest niezbędna do zgodnego z prawem przeprowadzania Promocji, 
  b. zaistnienie okoliczności siły wyższej. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku konieczności sprostowania oczywistych omyłek i błędów pisarskich. Inna zamian zasad Promocji jest dopuszczalna o ile zmiana Regulaminu nie będzie prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników Promocji, w szczególności nie będzie naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji przed taką zmianą. 
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Promocji.


 ILOŚĆ PREZENTÓW OGRANICZONA.

     POZOSTAŁO DO ROZDANIA 16 SZTUK. 

 

SPIESZ SIĘ BY SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI!

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl